A A A
Askim Tåke 3

Næring og miljø

Kommunenes mange miljøfunksjoner.

Kommunen har mange roller i miljøsammenheng overfor innbyggerne og næringsliv som å være myndighetsutøver i forhold til lovverk, oppgaver som egen bedrift og ikke minst som informasjonsformidler og holdningsskaper i forhold til demokratiutvikling og samfunnsutviklingen i kommunen.

Det er mange kontaktflater mot næringen og andre i forhold til kommunen sin miljøforvaltning, kanskje mest virkningsfullt innenfor områdene arealplanleggingen med en bærekraftig by og sentrumsutvikling, grøntstruktur og boligutvikling, arealøkonomisering/fortetting med kvalitet og en miljøvennlig areal og transportplanlegging.

Kommunen retter seg også mot det ytre miljøet ved å være lokal forurensningsmyndighet med ansvar for å beskytte miljøet mot skadelige utslipp og legge opp til en god avfallshåndtering.

Miljøaspektene krever ulike håndterings metoder og miljøinformasjonsloven setter krav til at kommunene viser miljøinformasjon bl.a på sine hjemmesider slik at denne er lett tilgjengelig for innbyggerne og næringsliv.

Hva er bærekraftig utvikling?

Det er utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Tre viktige dimensjoner spiller sammen i begrepet bærekraft: økologi, økonomi og sosiale faktorer. I et bærekraftig samfunn må vi stadig bestemme hvor balansepunktet mellom disse skal ligge. Dagens miljøforvaltning har stort fokus på klima og energibruk.

Næringsutvikling vis á vis miljøstyring og dokumentasjon 

Dagens krav i marked og forvaltningen til miljødokumentasjon, krever at miljøhensyn mer og mer må bakes inn i bedrifter og virksomheters styring- og ledelsessystem/miljømerkesystem.

Uansett er det viktig å kunne dokumentere og skape en troverdighet overfor kundene, leverandører eller markedet for at det jobbes systematisk med dagens krav til det å fremstå som en moderne og miljøvennlig bedrift - en grønn bedrift.
Noen kommuner har f.eks. allerede vedtatt å være en miljøfyrtårn kommune og er pådrivere til miljøsertifisering av små og mellomstore virksomheter.

Det betyr at kommunen har skaffet seg kompetanse for å videreutvikle sine egne virksomheter mot å få en miljøgodkjenning.

I Indre Østfold er et økende antall bedrifter og virksomheter blitt miljøfyrtårngodkjente.

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet til større bedrifter og disse har krav til mer avansert miljøstyringssystem. 

Tips en venn Skriv ut