A A A
Askim Kraftig regn 10
Elever

Kvalitetsplan for å bedre elevenes læring

Askimskolen skal oppnå oppsiktsvekkende gode resultater!

Kvalitetsplanen er styrende for dette arbeidet. Planen skal gjenspeile hva skoleeier, skoler/SFO og brukere ser som viktig for å bedre kvaliteten på opplæringen. Det er tatt et strategisk valg som viser en tydelig satsing på noen utvalgte områder.  Det totale kvalitetsarbeidet er forankret i Kvalitetslosen.

Brukerundersøkelser, faktatall om resultater og tilstandsrapporten gir kunnskap om hvor Askimskolen har et potensial for forbedring. Forskning i Norge og verden for øvrig produserer god kunnskap om hva som er viktig for å gi elevene best mulig opplæring. Denne kunnskapen og nasjonale føringer i form av Opplæringsloven med forskrifter, ligger til grunn for kvalitetsarbeidet i Askimskolen.

I denne planen har vi valgt å konsentrere innsatsen innenfor områdene ledelse og læring. Med klare kriterier og  kjennetegn på hva vi skal få til og gode rutiner for skolebasert vurdering, skal kvaliteten i Askimskolen heves. Lykkes vi med dette, vil alle barn i Askimskolen få  mulighet til en bedre hverdag og et bedre liv.

Den største utfordringen er evnen alle interessenter har til å arbeide sammen mot felles mål. Spesielt viktig er skolenes evne til å arbeide systematisk over lengre tid. Felles innsats og samarbeid er avgjørende suksesskriterier. Det gjelder samarbeid ledelse - lærere, skole - SFO, lærere - lærere,  lærere - elever og ikke minst skole - hjem. En kultur hvor Askimskolens visjon og verdier danner grunnlaget for handlinger, er en forutsetning for suksess.

Hva legger vi i kvalitetsbegrepet?

Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt. 
(St.meld. nr. 31)

Tips en venn Skriv ut

Lenkesamling

Kunnskapsløftet

Stortingsmeldinger

Skolefritidsordningen

Interaktiv læring

Dokumenter

Ingen filer i mappen.